Jacques Weyer

Wat de vorm betreft behoort het werk van Jacques Weyer tot de geometrische  abstractie of het constructivisme. In zijn vroegere periode worden de schilderijen gekenmerkt door eenvoudige vormen, een spel van lijnen en vlakken, waar kleurige elementen contrasteren met een witte of donkere achtergrond. Door de horizontale lijnen krijgt men een indruk van rust en muzikaliteit.  De meer recente werken zijn complexer van vorm, diagonalen geven hier een dynamische kracht in de verdeling van het oppervlak. Jacques Weyer houdt niet dogmatisch vast aan het gebruik van een minimaal aantal primaire kleuren zoals geel, blauw en rood, karakteristiek  voor de eerste periode van het constructivisme.
Qua techniek worden de meeste thema’s eerst uitgewerkt met talrijke schetsen in gouache op papier. De latere uitvoering gebeurt met acrylverf op papier, karton of doek, zonder tussenkomst van tape, om het  natuurlijk  tracé van de hand te behouden. Jacques Weyer’ s  persoonlijke keuze van schakeringen met een poëtische en lyrische  inslag getuigen van een zeer eigen stijl.

Les œuvres de Jacques Weyer appartiennent en termes de forme à l’abstraction géométrique ou constructiviste. Dans ses périodes antérieures ses toiles sont caractérisées par des formes simples; un jeu de lignes et de surfaces où les éléments colorés contrastent sur un fond blanc ou foncé. Les lignes horizontales nous donnent un sentiment  de calme et de la musicalité.  Les œuvres plus récentes sont plus complexes en forme, les diagonales créent une force dynamique dans la distribution de la surface. Jacques Weyer ne suit pas dogmatiquement l’usage des seules couleurs primaires, comme le bleu, le jaune et le rouge, caractéristique pour la première phase du constructivisme. La plupart de ses œuvres ont étLe choix de nuances et l’approche poétique et lyrique, attestent le style très personnel de Jacques Weyer initialement créées sur papier en tant que dessin et croquis à la gouache. L’exécution ultérieure est faite avec de la peinture acrylique sur papier, sur de carton ou sur toile, sans utilisation de ruban pour garder la voie naturelle de la main.

In terms of form the works of Jacques Weyer belongs definitely to the geometric abstraction or the constructivism. In his earlier period his paintings were characterized by simple shapes; a play of lines and surfaces, where colorful elements contrast against a white or dark background. Using horizontal lines give us an impression of calm and musicality.  The more recent works are more complex in shape with diagonals creating a dynamic force in the distribution of the surface. In his works  Jacques Weyer does not hold dogmatically to the use of a minimal number of primary colors such as yellow, blue and red, characteristic for the first period of Constructivism. In terms of technique, Jacques Weyer creates his works first in numerous sketches and gouaches on paper. The later execution is done with acrylic paint on paper, cardboard or cloth,  but without the intervention of tape, to accentuate the natural route of the hand.The personal choice in his work of shades and the a poetic and lyrical slant bear witness to the very own style of Jacques Weyer.

 In Bezug auf die Form gehört das Werk von Jacques Weyer die geometrische Abstraktion oder Konstruktivismus. In seiner früheren Zeit sind die Gemälde gekennzeichnet durch einfache Formen, ein Spiel mit Linien und Flächen, wo bunte Elemente einen weißen oder dunklen Hintergrund kontrastieren. Durch horizontale Linien erhält man einen Eindruck von Ruhe und Musikalität.  Die neueren Werke sind in Form komplexer, Diagonalen geben hier eine dynamische Kraft in der Verteilung der Oberfläche. Jacques Weyer hält sich nicht dogmatisch an die Verwendung von einer minimalen Anzahl von primären Farben wie gelb, blau, rot, charakteristisch für die erste Periode des Konstruktivismus. Technisch sind die meisten Themen zuerst mit zahlreichen Skizzen in Gouache auf Papier ausgearbeitet. Die spätere Ausführung erfolgt mit Acrylfarbe auf Papier, Karton oder Stoff, ohne das Eingreifen des Bandes, um den natürlichen Weg der Hand zu betonen. Jacques Weyers persönlichen Auswahl an Schattierungen und  seine poetische und lyrische schräg zeugen von einem ganz eigenen Stil.

 

                    
 glasraam 'vensters'

                  
 glasraam 'cirkels'

    
                 glasraam 'Chartres'      gouache  40 x 41 cm


      <<<<