Gerhard HOTTER
 

Gerhard Hotter genoot een vrij klassieke opleiding, maar sinds 1990 behoort zijn werk tot de zogenaamde Concrete kunst. Deze kunstvorm concentreert zich uitsluitend op de vorm. Het werk staat volledig op zichzelf zonder enige vorm van emotionele achtergrond en baseert zich meestal op een wiskundige achtergrond. Gerhard is geïnteresseerd in het speelse deel van deze wiskundige structuren. Zijn werken die hij hier toont zijn gebaseerd op de in 1958 door C. Dudley Langford ontdekte reeksen van getallen of kleuren, de zogenaamde Langford-reeksen.In zijn werk verdeelt hij met rechte lijnen vierkanten tot geometrische structuren, vierkanten, rechthoeken en driehoeken. De ontstane structuren zijn exact decodeerbaar maar het is niet de bedoeling dat de toeschouwer zich laat verleiden tot decoderen, hij moet genieten van sereniteit en de schoonheid van het resultaat. 

Gerhard Hotter recevait une formation assez classique, mais depuis 1990 son travail fait partie de  ce que l'on appelle l'art concret. Cette forme d'art se concentre uniquement sur la forme. L'œuvre est complet tel quel, sans  fond émotionnel et s'appuie généralement sur un fond de mathématique. Gerhard s'intéresse à la partie ludique de ces structures mathématiques. Les œuvres qu'il montre sont basées sur de séries de nombres ou de couleurs, appelé des séries Langford découvert en 1958 par C. Dudley Langford. Dans ces œuvres il transforme, avec des lignes droites, des carrés en structures géométriques; des carrés, des rectangles et des triangles. Ces structures qui en résultent sont exactement décodable, mais ce n'est pas le but du créateur que le spectateur  les décode, il doit profiter de la beauté et la sérénité du résultat.   

Gerhard Hotter received a fairly classical training, but since 1990 his work belongs to the so-called Concrete art. This kind of art focuses exclusively on the form. The work exists complete on itself without any kind of emotional background and mostly relies on a mathematical background. Gerhard is interested in the playful part of these mathematical structures. The works he shows are based on the in 1958 by c. Dudley Langford discovered sets of numbers or colors, the so called Langford-series. In his work Gerhard uses straight lines to transform squares into geometrical structures as other squares, rectangles and triangles. His work can exactly be decoded, but it is not intended that the spectator decode, he should enjoy the beauty and the serenity of the result. 

 Gerhard HOTTER Gerhard Hotter genoss eine ziemlich klassische Ausbildung, aber seit 1990, sein Werk gehört zu der so genannten konkreten Kunst. Das Werk ist vollständig in sich selbst ohne jede Art vom emotionalen Hintergrund und in der Regel beruht auf einem mathematischen Hintergrund. Gerhard ist der spielerische Teil dieser mathematischen Strukturen interessiert. Seine Werke die er zeigt basieren sich auf den in 1958 von c. Dudley Langford entdeckten Reihen von Zahlen oder Farben: Langford-Serien genannt. In seinem Werk teilt er Quadrate mit geraden Linien um zu geometrische Strukturen, Quadrate, Rechtecke und Dreiecke. Die resultierenden Strukturen können genau decodiert werden, aber es ist nicht beabsichtigt, dass der Betrachter decodieren bevorzugt, er sollte genießen vom resultierende Schönheit und Gelassenheit. 

 

          zeefdrukken

 

                     
                           OZ acryl op hout 2018 20 x 20 x 6 cm

<<<<