AVG (Algemene Verordening Gegevesnverwerking) - GDPR (General DateaProcessing Rules)

 

o   Wij houden persoonsgegevens bij van personen waarvan we weten dat ze geïnteresseerd zijn in onze activiteiten als kunstgalerij en bijgevolg hierop wensen uitgenodigd te worden. Het gaat om vernissages, lezingen en recepties.

o   Wij houden de volgende persoonsgegevens gegevens bij:

1.       Naam

Van de personen die op onze activiteiten uitgenodigd willen worden. Voor deze contacten  is de opname gekoppeld aan een vrijwillige toestemming (‘opt-in’). Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. De toestemming is controleerbaar doordat de betrokken personen dit via een mail kenbaar ( info@denheeck.be ) gemaakt hebben of doordat ze hun gegevens ingeschreven hebben in een register dat hiervoor in de galerie aanwezig is. Betrokkenen kan ten allen tijde zijn toestemming via mail of schriftelijk intrekken.(via info@denheeck.be )

Van Leveranciers (facturatie)

Van Cliënten (facturatie)

2.       Volledig adres

3.       Telefoonnummer indien beschikbaar

4.       E-mail adres

o   De gegevens worden opgeslagen in bestanden op de computer van de galerie en bijgevolg in de daarvan gemaakt back-ups die apart achter lot worden bewaard.

o   Het zijn alleen Magda Carpentier (eigenaar den Heeck) en Jan Verschaeren (assistent en ICT) die tot deze gegevens toegang hebben.

o   De opgeslagen gegevens worden niet overgedragen

o   De gegevens zullen worden bijgehouden tot de galerie ophoudt te bestaan of tot de betrokkenen laat weten dat hij zijn gegevens wil laten schrappen. ( info@denheeck.be )

***

GDPR (General Data Protection Rules)    -

BIPR  (Datenschutz-Grundverordnung

Wir speichern persönliche Daten von Personen, von denen wir wissen, dass sie an unseren Aktivitäten als Kunstgalerie interessiert sind, und möchten eingeladen werden. Es handelt sich um Vernissagen, Vorträge und Empfänge.
Wir speichern folgende persönliche Daten:
Name von den Interessierten die zu unseren Aktivitäten eingeladen werden möchten. Für diese Kontakte ist die Aufnahme an eine freiwillige Zustimmung gebunden (Opt-in). Diese Erlaubnis kann jederzeit zurückgezogen werden. Die Erlaubnis ist nachweisbar, weil die betroffenen Personen dies per e-Mail (info@denheeck.be) bekannt gegeben haben oder weil sie ihre Daten in einem Register das in der Galerie verfügbar ist eingetragen haben. Die Beteiligten können ihre Zustimmung jederzeit per Post oder schriftlich widerrufen (via info@denheeck.be).
Von Lieferanten (Fakturierung)
Von Kunden (Fakturierung)
Vollständige Adresse
Telefonnummer, falls verfügbar
E-Mail-Adresse
Die Daten werden in Dateien auf dem Computer der Galerie und folglich in den Backups gespeichert, die getrennt gespeichert werden.
Nur Magda Carpentier (Inhaber Den Heeck) und Jan Verschaeren (Assistent und ICT) haben Zugriff auf diese Daten.
Die gespeicherten Daten werden nicht übertragen. Die Daten werden so lange aufbewahrt, bis die Galerie nicht mehr existiert oder die betroffenen Parteien darüber informiert werden, dass sie ihre Daten löschen lassen möchten.
(info@denheeck.be)

***

Règlement Général sur la Protection des Données GDPR  - General Data Protection Rules

Nous conservons les données personnelles des personnes que nous savons être intéressées par nos activités en tant que galerie d'art et qui souhaitent être invitées à nes vernissages, conférences et réceptions.
Nous conservons les données personnelles suivantes:

Nom Des personnes qui veulent être invitées à nos activités. Pour ces contacts, l'admission est liée à un consentement volontaire («opt-in»). Cette autorisation peut être retirée à tout moment. L'autorisation est vérifiable parce que les personnes concernées l'ont fait savoir par e-mail ( info@denheeck.be ) ou parce qu'elles ont entré leurs données dans un registre disponible dans la galerie. Les personnes concernées peuvent à tout moment retirer leur consentement par courrier ou par écrit (via info@denheeck.be ).
Des fournisseurs (facturation).
Des clients (facturation).
Adresse complète.
Numéro de téléphone si disponible.
Adresse e-mail

Les données sont stockées dans des fichiers sur l'ordinateur de la galerie et par conséquent dans les sauvegardes qui sont stockées séparément. C'est seulement Magda Carpentier (propriétaire den Heeck) et Jan Verschaeren (assistant et ICT) qui ont accès à ces données.
Les données stockées ne sont pas transférées.
Les données seront conservées jusqu'à ce que la galerie cesse d'exister ou après la demande des concernées de supprimer leurs données. (
info@denheeck.be).

 ***

GDPR (General Data Protection Rules)

We keep personal data of people we know are interested in our activities as art gallery and therefore wish to be invited to  vernissages, lectures and receptions.
We keep the following personal data:

Name of the persons who want to be invited to our activities. For these contacts the admission is linked to a voluntary consent ('opt-in'). This permission can be withdrawn at any time. The permission is verifiable because these persons have made this known via e-mail ( info@denheeck.be ) or because they have entered their data in a register that is available in the gallery. They can at any time withdraw their data asking by mail or in writing (via info@denheeck.be ).
From Suppliers (invoicing).
From clients (invoicing).
Full address.
Telephone number if available.
E-mail address.
The stored data will not be transferred.
The data is stored in files on the computer of the gallery and consequently in the back-ups that are stored separately.
It is only Magda Carpentier (owner den Heeck) and Jan Verschaeren (assistant and ICT) who have access to this data.
The data will be kept until the gallery ceases to exist or the parties wishes that the data has to be deleted.

<<<